تبلیغات

عناوین یافت شده

  • دانلود مانهوا بازگشت شوالیه افسانه ای نیزه دار – Return of the Legendary Spear Knight
  • به روز رسانی: 14 خرداد 1402
  • خلاصه مانهوا:شوالیہ ی نیزہ دار بی مانند و بی رقیب. کلیشہ ی ای کہ میگوید شوالیہ ھا ھمیشہ باید از شمشیر استفادہ کنند، توسط درخشان ترین ستارہ ی خانوادہ دوک شکستہ شد. قھرمانی کہ بہ جنگ داخلی امپراطوری خاتمہ داد. قھرمانی کہ "جاشوآ سندرز" نام داشت. علیرغم شھرت او بہ عنوان نیزہ ی بی رقیب امپراطوری، خون او ناحق بہ زمین ریختہ شد. اما نہ بہ دست ھر کسی! بلکہ بہ دست امپراطور خودش " وون بریتون ". 《سزار وون بریتون! فکر نکن قرارہ اینجا ھمہ چی تموم بشہ!》 لحظاتی قبل از مرگ جاشوآ، نیزہ ای کہ تمام عمرش را با آن گذراندہ بود یعنی "لوکیا" شروع بہ انتشار انرژی عظیمی کرد و بعد... جاشوآ خود را در اصطبلی آشنا کہ سال ھا پیش در آن زندگی میکرد، یافت. بلہ! جاشوآ بہ گذشتہ برگشت و انتقام او از ھمینجا آغاز میشود!
  • محصول: کره
  • سال انتشار: 2021 تاکنون
  • جلد: 1 قسمت: 8